TENDER I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovim i suportit vjetor të produktit ‘Data protector’” Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,499,500 Lekë. Dokumentet e
Source: pa

Leave a Reply