Eshte pergjegies per te githa aspektet e menaxhimit financiar dhe fiskal te operimeve te grupit.
Siguron udheheqje dhe koordinim ne ceshtje administrative, planifikim biznesi, ceshtje te kontabilitetit dhe buxhetit te grupit.

Raporton tek: Bordi Drejtues 

Per arritjen e ketyre objektivave Drejtuesi i Finances ka pergjegjesine kryesore që lidhet me: 
• Raportimin e total grupit;
• Menaxhimin e stafit ne varësi; 
• Kontrollin e te githe aktiviteteve te kompanise. 
• Shpenzimet dhe inventarin.
• Analizat financiare analitike; 
• Pasqyrat financiare.

Source: New feed

Leave a Reply