Hulumtimet e detajuara dhe të dhënat e publikuara demokrafike për vititn 2016/17 si tendencë vazhdojnë edhe mëtej, shkruan Zhurnal.

Të dhënat tri mujore për përiudhën e caktuar tregojnë se në lagjen Karposh është ulur numri i banorëve për 48. Ndërkaq, komunat tjera të Shkupit shënojnë rritje positive, por ka dallime të mëdha nga komuna në komunë. Në komunat Çairi dhe Saraj numri i banorëve është rritur për 109 banorë të ri, ndërsa në komunën e Kisella Vodës vetëm në 1, në Gazi Babë në 4.

Ekspertët e lëmisë së statistikave kanë sqaruar se Komuna e Karposhit është komuna me popullësi më të madhe të banorëve të moshës së shtyer dhe se është e pritëshme një situate e këtill, pasi që po zvoglohet numri i foshnjeve të lindura, ndërsa rritet numri i banorëvbe që vdesin.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tre mujorshin e fundit të vitit 2014 krahasuar me atë të vitit 2013, numri i foshnjeve të lindura është zvogluar për 1.1 për qind dhe arrijnë në 5853 foshnje te lindura. Ndërkohë që është rritur numri i të vdekurve në 1.6 dhe arrijnë në 5098.

Numëri më i madh i foshnjeve të lindura sipas hulumtimit është nëpër qytete dhe numri i tyre arrijnë në 1706. Megjithatë, numrat flasin për dallime të mëdha nga komuna në komunë. Thuaj se të gjitha komunat e Shkupit shënojnë rritje positive, përveç komunës së Karposhit.

Statistikat në këtë komunë kanë shënuar se në këtë komunë vetëm se vitin e kaluar kanë vdekur 48 banorë dhe se ky numër ka qenë më i madh nga numri i foshnjeve të lindura.

Komuna e Karposhit dhe Kisella Vodës janë komuna me popullësi më të vjetër dhe për këtë arsye është normale të ketë rrënie të numrit të popullësis. Për dallim këto dy komuna, komuna e Aerodromit është komunë me popullësi të re dhe për këtë arsye numrar janë pozitiv sa I përket lindjeve, thonë statistikat.

Për dallim nga Komuna e Karposhit nataliteti në linjë positive dhe në rritje është në komunat me shumicë shqiptare, Çair dhe Saraj. Edhe në dy komunat për të njëjtën periudhë ka pasur 109 lindje të reja.

Nga komunat e Shkupit me shumicë të popullësisë maqedonase, komuna e Aerodromit edhe mëtej mbetet komuna me natalitet më të lartë. Për këtë komunë mund të thuhet se rritje të numrit të foshnjëve ka shënuar në 3 mujorin e fundit të vitit të kaluar.

Edhe komunat tjera të paktën ashtu siç flasin të dhënat ballafaqohen me ulje të natalitetit. Numrat për komunën e Kisella Vodës thonë se në muajn tetor, nëntor dhe dhjetor në këtë komunë ka pasur vetëm se një lindje.

Nuk është më ndryshe edhe komuna e Gazi Babës në të cilën ka pasur lindje vetëm se të 4 foshnjeve. Nga komunat tjera për 33 banorë më shumë është shtuar Gjorçe Petrovi, Qendra 17. Pas komunës së Çairit dhe Sarajit, Komuna e Shuto Orizares është komuna e tretë për nga numri i rritjes së natalitetit. Kjo komunë është shtuar për 65 banorë.

Source: New feed