Punëtore magazine.

  • Punon me ndërgjegje e disiplinë të lartë duke vendosur të gjitha aftësitë e saj mendore dhe fizike për realizimin e detyrave.
  • Realizon në kohë të gjitha detyrat që i ngarkohen.
  • Duhet të ruajë mallin si pronën e saj.
  • Shfrytëzon në maksimum kohën e punës për përfundimin e detyrave të caktuara.
  • Realizon çdo detyrë shtesë të ngarkuar nga eprorët.

Source: New feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *